wtorek, 02 maj 2023 19:34

Komunikat dotyczący grypy ptaków w powiecie tarnowskim

Napisał

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8a, pkt 8f, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), art. 3 i art. 4 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE. L Nr 205 z 14 sierpnia 2018 r., str. 48) w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2019 r. poz. 2368) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się tereny powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego oraz tarnowskiego.

§ 2.

1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakaz:

  1. zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem
    z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
  2. nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
  3. nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Nakazy i zakaz, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 4.

Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie określonym w § 1.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Uzasadnienie

W związku ze stwierdzeniem w dniu 27 kwietnia 2023 roku w miejscowości Zabawa - Zarzecze, gmina Radłów, powiat tarnowski ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich – mewa śmieszka, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z wnioskiem o wydanie rozporządzenia w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Obszar zagrożony chorobą obejmuje teren powiatów brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą podlegająca obowiązkowi zwalczania zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z późn. zm.). Jest to jednostka chorobowa, która przynosi ogromne straty dla sektora drobiowego i gospodarski narodowej. W okresie od 1 do 25 kwietnia 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono 58 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz 43 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich.

Zgodnie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2019 r., poz. 2368) nałożenie niniejszym rozporządzeniem zakazów i nakazów na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ocenił jako konieczne i uzasadnione.

Inf.: Starostwo Powiatu Tarnowskiego /  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Czytany 301 razy
Odsłon artykułów:
17025506

Odwiedza nas 282 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…