sobota, 26 styczeń 2019 15:28

Kontrole "escape roomów"

Napisał

Kontrole escape roomów w Małopolsce. Podsumowanie działań Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

Jak na briefingu prasowym dotyczącym escape roomów w Małopolsce zapowiedział wojewoda Piotr Ćwik, kontrole takich lokali były (i będą) kontynuowane zarówno przez Państwową Straż Pożarną, jak i Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

Bieżące wyniki prac zostały omówione na kolejnym doraźnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanym przez wojewodę małopolskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Przedstawiamy podsumowanie dotychczas przeprowadzonych kontroli. Służby zidentyfikowały w Małopolsce łącznie 43 lokale typu „escape room”.

Podsumowanie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie:

Łączna liczba skontrolowanych lokali typu „escape room”:

42

Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami
z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

42

Łączna liczba lokali, dla których wydano decyzje o zakazie eksploatacji:

18

Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości
z zakresu ochrony przeciwpożarowej (ogółem):

253

Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie warunków ewakuacji:

86

Łączna liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych:

7

 

Dodajmy, że działający w Tarnowie "escape room" ze względu na kilka nieprawidłowości, które stwierdziła tarnowska PSP, został zamknięty kilkanaście dni temu, aż do usunięcia uchybień. (przy. red.) 

Zaznaczamy, że liczba wydanych decyzji o zakazie eksploatacji zmieniła się w stosunku do tej, którą ostatnio podawaliśmy, ponieważ czynności kontrolne i procedury PSP trwały dalej. Niewykluczone, że w kontekście dalszego prowadzenia kontroli, także powtórnych, dane te mogą ulegać kolejnym zmianom.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze warunków ewakuacji:

- brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
- przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego,
- występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego,
- brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą,
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,
- składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
- brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe,
- występowanie drzwi podnoszonych na drodze ewakuacyjnej,
- występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji:
- nieokazanie do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych,
- brak wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25,
- brak wyposażenia lokalu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- brak doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

Kwestie proceduralne:

1. Decyzję administracyjną o zakazie eksploatacji wydaje Powiatowy (Miejski) Komendant Państwowej Straży Pożarnej.
2. Organem odwoławczym od tych decyzji jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
3. Decyzje, które zostały wydane w Małopolsce, miały rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Mimo iż z mocy prawa decyzje te podlegają natychmiastowej wykonalności, strona ma prawo wniesienia odwołania od decyzji do komendanta

4. wojewódzkiego PSP w termie 14 dni od jej otrzymania. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
5. Natychmiastowa wykonalność (zakaz eksploatacji) działa od momentu doręczenia.
6. Na decyzję Komendanta Wojewódzkiego PSP przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Straż Pożarna otrzymuje informacje o tym, że zarządcy lokali usuwają nieprawidłowości, co poddawane jest oczywiście weryfikacji.

Podsumowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie:

Łączna liczba skontrolowanych lokali typu „escape room”:

42

Łączna liczba lokali z nieprawidłowościami
z zakresu prawa budowlanego:

28

Łączna liczba lokali, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie administracyjne:

28

Łączna liczba lokali, dla których wydano decyzje o natychmiastowym wstrzymaniu użytkowania:

1

Łączna liczba lokali, dla których wydano postanowienie o wstrzymaniu użytkowania:

19

Łączna liczba wydanych grzywien w drodze mandatów karnych:

3

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: - brak protokołów kontroli okresowych potwierdzających prawidłowy stan techniczny lokalu, - samowolna zmiana sposobu użytkowania bez zapewnienia oceny stanu bezpieczeństwa lokalu przez właściwe służby.

Kwestie proceduralne:

W wyniku podjętych kontroli Inspekcja Nadzoru Budowlanego wydała jedną decyzję wstrzymującą użytkowanie lokalu ze względu na niewłaściwy stan techniczny i 19 postanowień wstrzymujących samowolne użytkowanie lokalu lub jego części:

1. Decyzje administracyjne o zakazie użytkowania wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2. Organem odwoławczym od tych decyzji jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie.
3. Decyzja wstrzymująca użytkowanie z mocy prawa (art. 66 ust. 2 ustawy Prawo budowlane) podlegała natychmiastowej wykonalności.
4. Mimo iż decyzja ta podlega natychmiastowej wykonalności, strona ma prawo wniesienia odwołania do MWINB. Ewentualne odwołanie nie wstrzymuje jej wykonalności.
5. Na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 6. Postanowienia o zakazie użytkowania lokali (lub ich części), w których samowolnie zmieniono sposób użytkowania, wydaje właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
7. Postanowienia o zakazie użytkowania lokali podlegają wykonaniu z chwilą doręczenia i nie przysługuje na nie zażalenie (art. 71a ust. 1 Prawa budowlanego).
8. Postanowienie o zakazie użytkowania rozpoczyna procedurę naprawczą, która może zakończyć się odpłatną legalizacją lub nakazem przywrócenia lokalu do poprzedniego (tzn. legalnego) sposobu użytkowania.

Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiciele służb potwierdzili, że czynności kontrolno-rozpoznawcze trwać będą nadal, zaś służby będą na bieżąco wymieniać się ustaleniami dotyczącymi prowadzonych działań oraz wykazu lokali typu „escape room”.

Przypominamy, że 11 stycznia br. minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podpisał zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na 2 lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej (https://www.gov.pl/web/mswia/szef-mswia-podpisal-rozporzadzenie-ws-ochrony-przeciwpozarowej-budynkow).

Info, foto: MUW w Krakowie

Czytany 1158 razy
Odsłon artykułów:
17595352

Odwiedza nas 271 gości oraz 0 użytkowników.

Top
W tej witrynie używane są cookies. Możesz je wyłączyć, ale strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji…